PRIVĀTUMA POLITIKA, JURIDISKIE NOSACĪJUMI UN AUTORTIESĪBAS

KAIGO zīmols un tā tiešsaistes resursi pieder SIA "Proventus Farms Pluss", Latvijas Republikas komercreģistra numurs 40003355291 ar reģistrēto un faktisko adresi Braslas iela 22D, Rīga LV-1084, Latvija.

PRIVĀTUMA (KONFIDENCIALITĀTES) POLITIKA

Privātuma (konfidencialitātes) politika definē kā SIA "Proventus Farms Pluss" (turpmāk tekstā KAIGO) izmanto informāciju un kā persona – sadarbības partneris, tiešsaistes resursu apmeklētājs vai citas saziņā iesaistītās personas var aizsargāt savu konfidencialitāti.

Informācija par personas datu apstrādi KAIGO ir izstrādāta un paredzēta klientu un citu fizisko personu informēšanai par datu apstrādes tiesiskiem aspektiem, tajā skaitā personu tiesībām attiecībā uz datu apstrādi. Šī informācija ir brīvi pieejama jebkurai personai tīmekļa vietnē www.kaigo.lv, kā arī pēc personas lūguma tiek izsniegta rakstveidā vai nosūtīta uz personas norādīto e-pasta adresi.

Saziņai ar KAIGO var izmantot e-pastu: kaigo@kaigo.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +371 2540 8555. KAIGO neizmanto personas datu kopijas. Izmantojot KAIGO pakalpojumus, persona uztic KAIGO savu informāciju. Personas sniegtā informācija tiek izmantota, lai KAIGO darbinieki varētu veikt savus tiešos darba pienākumus, kā arī lai sagatavotu atskaites un ziņojumus Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā atbilstošām valsts un pašvaldības iestādēm.

APKOPOTĀ INFORMĀCIJA

KAIGO apkopo noteiktu informāciju par klientiem un sadarbības partneriem. Partneri un klienti paši ir atbildīgi par viņu sniegtās informācijas patiesumu.
KAIGO apkopo informāciju par tās organizēto pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem, piemēram, bet ne tikai, – izstādes, degustācijas, kontaktbiržas. 

APKOPOTĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

Informāciju, ko KAIGO apkopo, izmanto, lai analizētu situāciju nozarē, lai varētu piedāvāt vajadzīgos produktus, izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus un nodrošinātu preču un maksājumu apriti. 

KAIGO var izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par jaunumiem KAIGO produktu un pakalpojumu klāstā, cenu un piegādes nosacījumu izmaiņām, akcijām un reklāmas kampaņām, paziņotu par gaidāmajiem semināriem, degustācijām, izstādēm, konkursiem vai citām aktualitātēm.

KAIGO apkopotā vizuālā informācija (filmētie un forografētie materiāli) tiek izmantoti KAIGO aktivitāšu popularizēšanai interneta vidē, sociālajos tīklos, televīzijā vai drukātos materiālos.

KAIGO neizmanto personas datu kopijas, tiek izmantota informācija tikai par klientu vai partneri kā juridisku personu. Uzglabātā datu informācija tiek izmantota tikai KAIGO darbības nodrošināšanas vajadzībām.

KAIGO apstrādā klientu un partneru informāciju savos serveros, kas atrodas Latvijas Republikā.

KAIGO ievēro, ka e-pasta adrese ir Jūsu īpašums un strīdus gadījumā Jums ir jāspēj pierādīt savas tiesības. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. jebkurai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja persona uzskata, ka tās likumīgās tiesības tiek pārkāptas ar datu apstrādi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

KAIGO VEIKTIE PASĀKUMI INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAI

Šeit aprakstītajai informācijai var piekļūt tikai KAIGO darbinieki vai personas, kas izpilda darbus saskaņā ar Līgumiem, kādus noslēguši ar KAIGO, kuriem šī informācija ir jāzin, lai ar to strādātu KAIGO uzdevumā.

Fotogrāfijas tiek izmantotas tikai KAIGO vajadzībām, publikāciju gatavošanai un izmantošanai publiskā (mediju) vidē un klientu un partneru informēšanai, kā arī KAIGO un Latvijas pārtikas ražošanas nozares popularizēšanā Eiropas Savienībā un visā pasaulē.

POLITIKAS IEVĒROŠANA UN SADARBĪBA AR REGLAMENTĒJOŠAJĀM IESTĀDĒM

KAIGO regulāri pārskata savu atbilstību konfidencialitātes politikai. Saņemot oficiālu rakstisku sūdzību, mēs sazināsimies ar tās iesniedzēju, lai lemtu par turpmāko rīcību.

KAIGO nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana un KAIGO neveic klientu, partneru vai saziņā iesaistīto personu profilēšanu.

SATURS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Visai šajā mājaslapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Šajā interneta lapā esošā informācija nav juridiski saistoša. Lai arī KAIGO pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un KAIGO neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija ir sagatavota „tieši tāda, kāda tā ir“, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām.

KAIGO neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar KAIGO interneta vietnes atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot Jūsu datoraprīkojumu, kā arī Jums paļaujoties uz KAIGO interneta vietnē iegūto informāciju.


PERSONAS DATI / LIETOTĀJA SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Visa personīgā informācija, kuru Jūs sniedzat vietnes īpašniekam – KAIGO, izmantojot šo interneta vietni, tiks izmantota tikai tam, lai uzlabotu KAIGO sniegto pakalpojumu un piedāvāto produktu kvalitāti, ieskaitot mārketingu. Minētie dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un atbilstošajiem ES normatīvajiem aktiem. Mēs atzīstam, ka Jūsu informācija ir vērtīga, un apņemamies veikt visus pamatotos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, kamēr tā ir mūsu rīcībā.

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM, RŪPNIECISKĀ UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBĀM

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez KAIGO iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

PREČU ZĪMES

Visas šajā interneta lapā esošās preču zīmes, logotipi un servisa zīmes ir atbilstošs ar tām tieši saistīto uzņēmumu vai organizāciju īpašums. KAIGO zīmols un grafiskie zivs (ketlaša) attēli, kā arī KAIGO produkcijas iepakojuma dizains pieder SIA "Proventus Farms Pluss", Latvijas Republikas komercreģistra numurs 40003355291 ar reģistrēto un faktisko adresi Braslas iela 22D, Rīga LV-1084, Latvija.

HIPERSAITES

Šajā interneta vietnē var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām vai sociālo mediju resursiem, kas ir pilnībā neatkarīgi no šīs lapas. KAIGO neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras KAIGO interneta lapām piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies Jūs pats vai pati.